shape
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอนุสรา  โลกคำลือ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุนทร พลพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปรานอม ปทุมวิง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี  พลพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรสสุคนธ์  ศรีธินนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรวรรณ  กาบทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วชิราภรณ์ ยาพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเมนัสนันท์ แก้วปาเฟือย
ครูชำนาญการ
น.ส.วลัยลักษณ์ ร่องพืช
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.สุภาวดี เทพริยา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกิตตินันท์ ศรียงค์
ครู
น.ส.ฐณพร อุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.ลัชชา  พุทธลก
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.อรลักษณา ทิพย์รักษ์
ครูชำนาญการ
นางวรัญญา สะเอียบคง
ครู
นายกิตต์พิทักษ์ คำปัญจะ
ครูอัตราจ้าง
น.ส.จิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
ครูอัตราจ้าง
นางอรอนงค์ มะโนเนือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสุกัญญา ภิญโญ
เจ้าหน้าที่การเงิน-พัสดุ
นายจำเนียร ทิพย์โสด
นักการภารโรง
นางศิริรักษ์ ทองไหล
ครูชำนาญการ
นางสร้อยทอง รักษ์พงษ์
ครูชำนาญการ
นางศิริพร เมืองมูล
ครูชำนาญการ
นางศริยา  หงษ์ยี่สิบเอ็ด
ครูชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา  แก้วแกมเกษ
ครูชำนาญการ
นส.ฉวีวรรณ เกยงค์
ครูชำนาญการ
นางสาวถิรพร  ขวัญเมือง
ครู
นางสาวนรารัตน์  รัตนะ
ครู
นางสาววนิดา  สะเอียบคง
ครูอัตราจ้าง
นายเกียรติศักดิ์  ชัยแขม
ครูอัตราจ้าง
นางประนอม  อุ่นใจ
แม่บ้าน

นางสมหวัง  คำชื่น
แม่บ้าน

นายพลวัฒน์ คะมะณี
ครู
นางสาวธัญพิมล คำต้น
ครูอัตราจ้าง
นางยุพาภรณ์ นันตาแสง
พนักงานราชการ